Home > National Teams > ASIA > IRAQ

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 IMAD HASHEM S HESHAM G IRA 100K
2 MOZZAFAR JABBAR W JEBBER RB IRA 110K 1 1 0 2 1 3 1 9
3 RADHI SHNEISHEL B SHNAUSHAL LB IRA 110K 0 0 0 3 1 4 1 9
4 ADNAN DERJAL K DARJEL D IRA 160K 0 1 5 5 0 0 1 12
5 ABBAS ATIYA K ETUYE D IRA 110K 0 1 4 3 0 0 1 9
6 SHARAR HAIDAR C HEUDER RW IRA 150K 0 0 1 1 4 5 0 11
7 HABIB HAIDAR R HEUDER LW IRA 130K 1 0 1 0 5 3 0 10
8 LEITH HUSSEIN V HOSSAUN M IRA 110K 4 0 0 3 1 0 1 9
9 SASID KAIS C KEUS A IRA 110K 0 0 3 0 1 1 4 9
10 NATEK HASHEM X HESHAM M IRA 160K 4 2 0 5 1 0 0 12
11 AHMED RADHI K REDHU A IRA 180K 2 0 4 1 0 1 5 13
12 RA AD HAMOUDI SALEM B ED HEMIODU SELAM G IRA 85K
13 KARIM ALLAWI U ELLEWU D IRA 75K 0 0 1 2 1 1 1 6
14 SAAD ABDUL HAMID C EBDOL HEMUD M IRA 100K 3 0 0 3 1 0 1 8
15 HUSEIN SAID R SEUD A IRA 75K 0 0 4 0 1 0 1 6
16 MILAD SALEH W SELAH A IRA 85K 0 1 4 0 0 0 2 7
Totals: £1.85M 15 6 27 28 17 18 19 130
Averages: £116K 1.1 0.4 1.9 2.0 1.2 1.3 1.4 9.3