Home > Asia > TAIWAN > TAI DIAN

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 XU YAO XIANG H YEI XUENG G TAI 50K
2 ZHANG JUN MING J JON MUNG RB TAI 50K 0 1 0 0 1 0 2 4
3 ZHANG YAO QUAN J YEI QOEN LB TAI 85K 0 0 0 4 1 2 0 7
4 WANG HONGYI G HINGYU D TAI 65K 1 2 1 0 1 0 0 5
5 XU YAO XIANG H YEI XUENG D TAI 30K 0 0 0 0 2 0 0 2
6 CHEN FU YUAN M FO YOEN RW TAI 65K 1 0 0 1 1 1 1 5
7 TAN GUOLIANG D GOILUENG LW TAI 50K 1 1 0 1 0 1 0 4
8 GHEN GUI REN Q GOU RAN M TAI 25K 1 0 0 0 0 0 0 1
9 SHEN CAIFU C CEUFO A TAI 40K 0 1 1 1 0 0 0 3
10 MU JIN ZHONG W JUN ZHING M TAI 75K 3 1 0 1 0 1 0 6
11 WENG ZONGZHI G ZINGZHU A TAI 65K 1 0 2 0 1 0 1 5
12 CAI YUAN ZHU M YOEN ZHO G TAI 30K
13 KE JIN SHENG U JUN SHANG D TAI 25K 0 0 0 0 0 1 0 1
14 ZHANG JIAN CHENG J JUEN CHANG M TAI 25K 0 0 0 1 0 0 0 1
15 WANG JIEWEN G JUAWAN M TAI 25K 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ZHANG WUZONG J WOZING A TAI 25K 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals: £730K 8 6 4 9 7 6 4 44
Averages: £46K 0.6 0.4 0.3 0.6 0.5 0.4 0.3 3.1

Browse the Database