Home > Asia > TAIWAN > CHI-HAI

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 CHIANG CHIEN-DER M CHUAN-DAR G TAI 65K
2 CHEN MING-CHIH M MUNG-CHUH RB TAI 110K 5 0 0 3 1 0 0 9
3 MU TSUNG-CHING W TSONG-CHUNG LB TAI 85K 1 2 0 3 0 1 0 7
4 JUAN WEN-HO T WAN-HI D TAI 100K 0 0 4 4 0 0 0 8
5 PAI CHUNG-I Z CHONG-U D TAI 65K 3 0 1 0 0 1 0 5
6 CHEN JUI-DER M JOU-DAR RW TAI 180K 3 4 1 0 2 2 1 13
7 CHANG YIAO-MING M YUEI-MUNG LW TAI 75K 0 4 0 0 1 0 1 6
8 LEE WEI-LIANG V WAU-LUENG M TAI 110K 2 1 0 5 0 1 0 9
9 YANG HAO-CHIEH I HEI-CHUAH A TAI 130K 2 2 3 0 1 0 2 10
10 YEH CHIN-HSIANG I CHUN-HSUENG M TAI 85K 5 0 1 1 0 0 0 7
11 LIU CHI-HUANG V CHU-HOENG A TAI 75K 0 1 1 0 1 1 2 6
12 WANG TZUNG-SHIH G TZONG-SHUH G TAI 75K
13 LIAO WEN-TAO V WAN-TEI D TAI 30K 1 0 1 0 0 0 0 2
14 KO FENG-KAI U FANG-KEU M TAI 50K 1 1 1 1 0 0 0 4
15 WU HSIAO-YING G HSUEI-YUNG A TAI 85K 0 4 1 0 0 0 2 7
16 LEE CHI-CHANG V CHU-CHENG A TAI 65K 0 0 0 0 0 0 5 5
Totals: £1.39M 23 19 14 17 6 6 13 98
Averages: £87K 1.6 1.4 1.0 1.2 0.4 0.4 0.9 7.0

Browse the Database