Home > Asia > TAIWAN > DA TONG

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 LIAO HONG ZHI V HING ZHU G TAI 40K
2 LI ZHENGTE V ZHANGTA RB TAI 50K 0 0 0 3 0 1 0 4
3 SHEN QINGHAO C QUNGHEI LB TAI 75K 0 0 1 2 1 2 0 6
4 LIAO HONGZHI V HINGZHU D TAI 40K 0 0 2 1 0 0 0 3
5 DENG MINGHUI N MUNGHOU D TAI 40K 1 0 1 1 0 0 0 3
6 LI JIA CHONG V JUE CHING RW TAI 100K 0 0 0 0 3 4 1 8
7 ZHAO LIAN SHENG J LUEN SHANG LW TAI 40K 0 0 1 0 1 1 0 3
8 CAI SHANG MING M SHENG MUNG M TAI 85K 2 0 0 3 1 1 0 7
9 XU CAIBO H CEUBI A TAI 40K 0 0 2 0 0 0 1 3
10 LU BANGDE V BENGDA M TAI 40K 1 0 0 2 0 0 0 3
11 CHEN WEN FA M WAN FE A TAI 40K 0 0 1 0 0 0 2 3
12 LI JIAN XING V JUEN XUNG G TAI 25K
13 WANG JUN LONG G JON LING D TAI 25K 0 0 1 0 0 0 0 1
14 WU YUNYI G YONYU M TAI 30K 0 1 0 1 0 0 0 2
15 CHEN QING QUAN M QUNG QOEN M TAI 25K 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ZHANG GUOZHEN J GOIZHAN A TAI 30K 0 0 0 0 0 0 2 2
Totals: £725K 4 1 9 13 6 9 6 48
Averages: £45K 0.3 0.1 0.6 0.9 0.4 0.6 0.4 3.4

Browse the Database