Home > Asia > TAIWAN > DAPENG

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 CHEN JIANLI M JUENLU G TAI 50K
2 LI CHUNRONG V CHONRING RB TAI 100K 0 0 0 3 1 4 0 8
3 PAN YONGYI Z YINGYU LB TAI 65K 0 0 0 2 0 3 0 5
4 HONG ZICHENG R ZUCHANG D TAI 65K 0 0 2 2 0 0 1 5
5 ZHANG LIANG CHENG J LUENG CHANG D TAI 50K 0 0 3 1 0 0 0 4
6 HOU KAI QIANG R KEU QUENG RW TAI 75K 0 0 0 1 3 1 1 6
7 LIAO KUN BIN V KON BUN LW TAI 50K 0 0 0 0 1 2 1 4
8 SHI JIA HONG C JUE HING M TAI 50K 2 0 0 2 0 0 0 4
9 ZHANG SHIYUE J SHUYOA A TAI 40K 0 0 2 0 0 0 1 3
10 WANG ZHIXIAN G ZHUXUEN M TAI 75K 1 0 1 2 0 1 1 6
11 CHENG YIXIONG M YUXUING A TAI 40K 1 0 1 0 0 0 1 3
12 HUANG YU LONG R YO LING G TAI 25K
13 WU YAN HUI G YEN HOU D TAI 25K 0 0 0 1 0 0 0 1
14 HONG XIN HONG R XUN HING M TAI 25K 1 0 0 0 0 0 0 1
15 CHEN JUN-MING M JON-MUNG M TAI 25K 0 0 0 1 0 0 0 1
16 LIN JUNJIE V JONJUA A TAI 25K 0 0 0 0 0 0 1 1
Totals: £785K 5 0 9 15 5 11 7 52
Averages: £49K 0.4 0.0 0.6 1.1 0.4 0.8 0.5 3.7

Browse the Database