Home > Asia > TAIWAN > JUN LIJIAN

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 WANG SHIZONG G SHUZING G TAI 40K
2 CHEN RUIDE M ROUDA RB TAI 85K 1 0 0 3 0 3 0 7
3 YANG HAOJIE I HEIJUA LB TAI 50K 0 0 0 2 1 1 0 4
4 CHEN MINGZHI M MUNGZHU D TAI 50K 0 1 1 2 0 0 0 4
5 LIU QIHUANG V QUHOENG D TAI 40K 1 0 1 1 0 0 0 3
6 LI JI ZHANG V JU ZHENG RW TAI 50K 0 0 0 0 3 1 0 4
7 MU CONG JIN W CING JUN LW TAI 50K 1 1 0 0 1 1 0 4
8 LIN ZHIZHANG V ZHUZHENG M TAI 50K 2 0 0 1 0 1 0 4
9 JIANG YAN CONG T YEN CING A TAI 75K 0 0 3 1 0 0 2 6
10 RUAN WENHE B WANHA M TAI 50K 2 0 0 1 0 1 0 4
11 BAI CHONGYI L CHINGYU A TAI 100K 0 1 2 1 0 1 3 8
12 JIANG JIANDE T JUENDA G TAI 30K
13 WU XIAOYING G XUEIYUNG D TAI 25K 0 0 0 0 0 0 0 0
14 LIN ZHENGYUAN V ZHANGYOEN M TAI 25K 0 0 0 0 0 0 0 0
15 QUI XINFU A XUNFO M TAI 30K 1 0 0 1 0 0 0 2
16 LIAO WEN TAO V WAN TEI A TAI 30K 0 0 1 0 0 0 1 2
Totals: £780K 8 3 8 13 5 9 6 52
Averages: £49K 0.6 0.2 0.6 0.9 0.4 0.6 0.4 3.7

Browse the Database