Home > Asia > TAIWAN > MING-CHUAN

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 YANG CHENG-HSING I CHANG-HSUNG G TAI 110K
2 HUANG YAO-CHUAN R YEI-CHOEN RB TAI 75K 0 0 1 4 1 0 0 6
3 HSU CHUNG-CHUAN R CHONG-CHOEN LB TAI 110K 0 1 1 7 0 0 0 9
4 CHIU CHIH-KANG M CHUH-KENG D TAI 130K 0 3 4 2 0 1 0 10
5 KUNG HUNG-YU U HONG-YO D TAI 100K 1 1 2 0 2 2 0 8
6 CHEN CHUN-HUNG M CHON-HONG RW TAI 100K 3 5 0 0 0 0 0 8
7 KENG SHIH-JUNG U SHUH-JONG LW TAI 85K 0 0 0 2 4 1 0 7
8 CHANG YU-CHEN M YO-CHAN M TAI 100K 0 0 2 3 1 2 0 8
9 LIN CHIH-FENG V CHUH-FANG A TAI 75K 0 3 1 1 0 0 1 6
10 CHEN YUNG-MING M YONG-MUNG M TAI 130K 3 2 1 1 0 2 1 10
11 HUANG YING-CHUAN R YUNG-CHOEN A TAI 75K 0 1 2 0 0 1 2 6
12 HSU LIANG-HO R LUENG-HI G TAI 30K
13 HSIEH SHUN-CHIN R SHON-CHUN D TAI 85K 1 1 1 1 1 1 1 7
14 WEN CHUNG-MING G CHONG-MUNG M TAI 40K 0 0 0 0 1 1 1 3
15 WU MING-DER G MUNG-DAR M TAI 40K 0 0 2 1 0 0 0 3
16 NIEN CHIH-HUNG X CHUH-HONG A TAI 75K 0 0 0 0 2 2 2 6
Totals: £1.36M 8 17 17 22 12 13 8 97
Averages: £85K 0.6 1.2 1.2 1.6 0.9 0.9 0.6 6.9

Browse the Database