Home > Asia > TAIWAN > PEI-YIN

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 WEN CHIN-HO G CHUN-HI G TAI 85K
2 TU TENG-SHENG D TANG-SHANG RB TAI 110K 0 2 4 2 1 0 0 9
3 CHENG KUANG-HUI M KOENG-HOU LB TAI 75K 1 0 3 2 0 0 0 6
4 HSU MING-HUI R MUNG-HOU D TAI 130K 1 2 4 1 1 1 0 10
5 KU CHIN-SHENG U CHUN-SHANG D TAI 75K 0 1 0 5 0 0 0 6
6 CHEN CHENG-I M CHANG-U RW TAI 100K 4 3 0 0 1 0 0 8
7 HSIEH CHENG-TZUNG R CHANG-TZONG LW TAI 85K 0 0 0 2 2 2 1 7
8 CHEN CHIEN-JEN M CHUAN-JAN M TAI 85K 0 0 1 0 3 3 0 7
9 YEH CHIN-TUNG I CHUN-TONG A TAI 100K 0 2 0 0 1 2 3 8
10 HUANG SUNG-SHUN R SONG-SHON M TAI 150K 6 1 0 2 1 0 1 11
11 TU TENG-CHIEN D TANG-CHUAN A TAI 40K 0 1 1 0 0 0 1 3
12 CHANG WEN-JU M WAN-JO G TAI 85K
13 HUNG KUO-HUNG R KOI-HONG D TAI 40K 1 0 1 1 0 0 0 3
14 CHANG CHIN-CHEN M CHUN-CHAN M TAI 50K 0 0 0 1 1 1 1 4
15 WEN HSU-TANG G HSO-TENG M TAI 50K 0 1 1 1 0 1 0 4
16 CHEN KUN-SHAN M KON-SHEN A TAI 40K 0 1 0 0 1 0 1 3
Totals: £1.3M 13 14 15 17 12 10 8 89
Averages: £81K 0.9 1.0 1.1 1.2 0.9 0.7 0.6 6.4

Browse the Database