Home > Asia > JAPAN > FAJIEDO BLAX

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 TOMOAKI SANO D SENI G JAP 300K
2 JUNYA MORISHIGE T MIRUSHUGA RB JAP 160K 2 4 5 0 0 1 0 12
3 YOSHIKAZU ISODA I USIDE LB JAP 160K 2 2 1 1 2 2 2 12
4 CARLOS ALBERTO MAYOR M ELBARTI MEYIR D ARG 500K 5 5 3 3 2 1 0 19
5 CHO MIN KOOK M MUN KIIK D KOR 250K 3 2 1 6 1 1 1 15
6 MASAHIKO KUBOYAMA W KOBIYEME RW JAP 180K 2 2 2 1 2 2 2 13
7 DARIO ANDRES SIVISKI N ENDRAS SUVUSKU LW ARG 600K 3 6 2 1 4 4 1 21
8 YASUHI MATSUMOTO I METSOMITI M JAP 160K 1 1 6 1 0 2 1 12
9 NESTOR OMAR PICCOLI X IMER PUCCILU A ARG 550K 2 4 4 2 1 5 2 20
10 JUNICHI SUGIYAMA T SOGUYEME M JAP 180K 2 5 1 5 0 0 0 13
11 HITOSHI TOMISHIMA R TIMUSHUME A JAP 200K 2 2 0 1 1 6 2 14
12 SHOGO MINAMI C MUNEMU G JAP 180K
13 OSAMU UMEYAMA Y OMAYEME D JAP 300K 1 1 6 6 1 1 0 16
14 TADAUKI KAWAHARA D KEWEHERE D JAP 250K 7 2 1 1 1 1 2 15
15 TAKAHIRO ENDO D ANDI A JAP 180K 1 4 6 0 0 0 2 13
16 KOJI TANAKA U TENEKE A JAP 150K 6 1 1 1 0 1 1 11
Totals: £4.3M 39 41 39 29 15 27 16 206
Averages: £269K 2.8 2.9 2.8 2.1 1.1 1.9 1.1 14.7