Home > Asia > JAPAN > KOSHAMA INTLERS

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 MASAUKI FURUKAWA W FOROKEWE G JAP 450K
2 SHUNZO ONO C INI RB JAP 350K 2 7 1 1 2 2 2 17
3 MASATADA ISHII W USHUU LB JAP 350K 1 1 6 4 1 2 2 17
4 SANTOS SANTOS D BRA 350K 1 2 1 7 2 2 2 17
5 RYOHEI OKUNO B IKONI D JAP 450K 3 1 5 5 1 2 1 18
6 JORGINHO JORGINHO RW BRA 950K 5 5 2 2 5 5 3 27
7 ALCINDO ALCINDO LW BRA 800K 7 5 3 2 1 6 1 25
8 YASUTO HONDA I HINDE M JAP 350K 3 3 3 2 2 2 2 17
9 HISASHI KUROSAKI R KORISEKU A JAP 300K 1 7 1 1 2 3 1 16
10 LEONARDO LEONARDO M BRA 2M 6 6 3 3 7 7 3 35
11 YOSHIYUKI HASEGAWA I HESAGEWE A JAP 550K 1 2 7 2 5 2 1 20
12 OSHIYUKI KIJAWA Y KUJEWE G JAP 350K
13 EIJI GAYA O GEYE D JAP 250K 3 2 2 2 2 2 2 15
14 TOSHIYUKA ABE D EBA M JAP 350K 3 3 3 2 2 2 2 17
15 SATASI KOGA C KIGE A JAP 350K 2 2 2 3 2 3 3 17
16 YASUO MANAKA I MENEKE A JAP 350K 3 2 3 2 3 2 2 17
Totals: £8.55M 41 48 42 38 37 42 27 275
Averages: £534K 2.9 3.4 3.0 2.7 2.6 3.0 1.9 19.6