Home > Asia > JAPAN > NTV KENTU

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 KENJI AOKI U EIKU G JAP 200K
2 SATOSHI KUMANOMIDO C KOMENIMUDI RB JAP 150K 2 1 5 2 0 1 0 11
3 TATSUNORI MATSUI D METSOU LB JAP 150K 5 1 1 1 1 1 1 11
4 TAKEYUKI OKAMOTO D IKEMITI D JAP 180K 1 3 4 3 1 1 0 13
5 NOBUYUKI KUBOTA X KOBITE D JAP 160K 3 0 2 5 0 1 1 12
6 TAKAAKI INOUE D UNIOA RW JAP 160K 0 0 7 2 0 2 1 12
7 KOICHI SHIRATA U SHURETE LW JAP 250K 3 5 1 3 1 1 1 15
8 TSUTOMU OHASHI D IHESHU M JAP 300K 6 3 2 2 0 3 0 16
9 KATSUHIRO AKAI U EKEU A JAP 300K 2 4 5 1 1 2 1 16
10 KAZUHISA NAGAYAMA U NEGEYEME M JAP 180K 4 3 1 1 0 3 1 13
11 TSUTOMU IDA D UDE A JAP 180K 1 0 1 2 2 6 1 13
12 NORIHIRO KARATANI X KERETENU G JAP 150K
13 HIANORI TAKASU R TEKESO D JAP 150K 1 1 1 1 1 5 1 11
14 SATORU KOBAYASHI C KIBEYESHU M JAP 160K 7 1 0 1 2 1 0 12
15 FUMIYUKI KUROIWA P KORIUWE M JAP 150K 0 0 3 6 2 0 0 11
16 JIRO MATSUZAKI T METSOZEKU A JAP 130K 1 1 1 0 1 5 1 10
Totals: £2.95M 36 23 34 30 12 32 9 176
Averages: £184K 2.6 1.6 2.4 2.1 0.9 2.3 0.6 12.6