Home > Europe > UKRAINE > KREMENCHUK

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 YURY CHUMAK I CHOMEK G UKR 110K
2 VLADIMIR KONOVALCHUK F KINIVELCHOK RW UKR 160K 2 0 0 0 4 6 0 12
3 SERGEI TROITSKI C TRIUTSKU RB UKR 150K 0 0 1 3 0 7 0 11
4 SERGEI LUKASH C LOKESH LB UKR 180K 0 2 0 5 1 5 0 13
5 OLEG RATIY Y RETUY D UKR 150K 0 0 5 4 0 1 1 11
6 VITALY DYCHKO F DYCHKI D UKR 130K 1 1 3 4 0 1 0 10
7 EVGENY KRYACHIK O KRYECHUK A UKR 130K 0 1 2 1 0 1 5 10
8 ALEXANDER YANKOVSKI K YENKIVSKU LW UKR 130K 0 1 1 0 4 4 0 10
9 OLEG KAZMYRCHUK Y KEZMYRCHOK M UKR 100K 2 1 0 5 0 0 0 8
10 ADALBERT KORPONAY K KIRPINEY M UKR 110K 3 0 0 5 0 0 1 9
11 ALEXANDER PINDEEV K PUNDAAV A UKR 130K 0 1 2 1 0 1 5 10
12 PAVLO SIROTIN Z SURITUN G UKR 75K
13 ALEXANDER KORZANOV K KIRZENIV D UKR 85K 0 0 3 3 1 0 0 7
14 VALERY ALISTAROV F ELUSTERIV M UKR 85K 3 0 0 3 1 0 0 7
15 YURY LEN I LAN M UKR 75K 1 0 0 4 0 1 0 6
16 ANDREY FEDKOV K FADKIV A UKR 100K 0 1 3 0 0 1 3 8
Totals: £1.9M 12 8 20 38 11 28 15 132
Averages: £119K 0.9 0.6 1.4 2.7 0.8 2.0 1.1 9.4