Home > Europe > UKRAINE > NIVA VINNITSA

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 VLADIMIR TSYTKIN F TSYTKUN G UKR 100K
2 NIKOLAY TURCHINENKO X TORCHUNANKI RB UKR 200K 2 2 0 7 0 3 0 14
3 SERGEI SAPRONOV C SEPRINIV LB UKR 100K 0 1 0 2 0 5 0 8
4 SERGEI SOBOTIUK C SIBITUOK D UKR 150K 1 0 4 5 1 0 0 11
5 VLADIMIR TARASENKO F TERESANKI D UKR 100K 1 0 3 3 1 0 0 8
6 YURY SOLOVYENKO I SILIVYANKI RW UKR 110K 0 1 1 1 3 2 1 9
7 YURY NIKOLAENKO I NUKILEANKI LW UKR 160K 1 0 1 1 4 5 0 12
8 OLEG NADUDA Y NEDODE M UKR 150K 3 1 2 3 1 0 1 11
9 ALEXANDER GORSHKOV K GIRSHKIV M UKR 130K 2 1 0 5 1 0 1 10
10 VITALY KOSOVSKI F KISIVSKU A UKR 110K 0 0 3 1 1 1 3 9
11 VIKTOR DANILISHIN F DENULUSHUN A UKR 130K 1 0 3 0 1 1 4 10
12 VITALY TSYGANKOV F TSYGENKIV G UKR 75K
13 SERGEI ZAYETS C ZEYATS M UKR 75K 3 0 0 1 0 1 1 6
14 VIKTOR BUDNYK F BODNYK M UKR 100K 2 1 0 3 0 1 1 8
15 ALEXANDER MEKHANOSHIN K MAKHENISHUN M UKR 85K 2 0 0 4 0 1 0 7
16 YURY OVCHARENKO I IVCHERANKI A UKR 100K 0 0 2 0 0 0 6 8
Totals: £1.88M 18 7 19 36 13 20 18 131
Averages: £117K 1.3 0.5 1.4 2.6 0.9 1.4 1.3 9.4