Home > National Teams > ASIA > CHINA

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 FU YUBIN P YOBUN G CHI 250K
2 FENG ZHIGANG P ZHUGENG RB CHI 180K 1 1 0 5 2 4 0 13
3 DONG LIQIANG N LUQUENG LB CHI 200K 1 1 1 5 0 6 0 14
4 FAN ZHYI P ZHYU D CHI 180K 1 1 5 5 1 0 0 13
5 XU HONG H HING D CHI 180K 1 1 6 3 0 2 0 13
6 LI BING V BUNG RW CHI 180K 4 1 2 4 2 0 0 13
7 WU QUNLI G QONLU LW CHI 180K 4 0 0 6 1 1 1 13
8 GAO HONGBO Q HINGBI M CHI 160K 4 2 1 3 1 0 1 12
9 HAO HAIDONG R HEUDING A CHI 180K 1 1 4 1 2 1 3 13
10 CAI SHENG M SHANG M CHI 300K 6 0 1 6 2 0 1 16
11 PENG WEIGUO Z WAUGOI A CHI 200K 0 1 4 2 0 0 7 14
12 OU CHULIANG Y CHOLUENG G CHI 110K
13 LI MING V MUNG D CHI 150K 1 1 4 4 0 0 1 11
14 GAO ZHONGXUN Q ZHINGXON M CHI 130K 1 0 0 1 3 4 1 10
15 ZHAO LIN J LUN M CHI 110K 1 0 1 1 3 2 1 9
16 LI XIAO V XUEI A CHI 150K 6 0 0 4 0 1 0 11
Totals: £2.84M 32 10 29 50 17 21 16 175
Averages: £178K 2.3 0.7 2.1 3.6 1.2 1.5 1.1 12.5